Romanian English French German Hungarian Italian

Habitate din Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului

Situl N2000 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului are o suprafață de 38813 ha.

În cadrul acestuia apare un număr însemnat de habitate dintre care trei sunt prioritare. Acestea îmbină o serie de specii de floră comune cu unele aflate sub protecţie strictă. Lista habitatelor de pe teritoriul sitului este următoarea:

 

40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice;

6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin;

6520 - Fâneţe montane;

7140 – Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat);

7230 - Mlaştini alcaline;

8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase;

8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis;

9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;

9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion;

9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene;

91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens;

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun;

91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 

9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea).